ÇANDEF Tüzüğü

tarihinde paylaşıldı.

İSTANBUL ÇANKIRI DERNEKLERİ FEDERASYONU – TÜZÜĞÜ

Federasyonun Adı Ve Merkezi

Madde 1

Federasyonun Adı:  “İstanbul Çankırı Dernekleri Federasyonu “ dur
Federasyonun Merkezi  İstanbul dur.  Kısa adı ÇANDEF‘ dir.
Tanımlar
Madde 2
Federasyon      : İstanbul Çankırı Dernekleri Federasyonudur.
Dernek            : İlgili mevzuat hükümleri  ile Federasyonu Tüzüğündeki şartları taşıyıp usulüne uygun olarak federasyona üyelik başvurusunda bulunup üyeliğe kabul edilmiş federasyon üyesi olan derneklerdir
Delege             : Derneklerin genel kurullarınca veya yetkilendirilmiş yönetim kurulunca seçilen, federasyonun organlarında derneğini temsil etmekle görevli olanlar,
Federasyonun Amacı Ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Sürdürülecek Çalışma Konuları Ve Biçimleri
Madde 3
Ulusumuzun bölünmez bütünlüğünü, milli ve manevi değerlerini, anayasamızın temel ilkelerini, hukukun üstünlüğünü  korumak, kollamak yöremiz ve ülkemiz gençlerini bu bilinçte yetiştirmek ve eğitmek, yöremizin  gelenek ve kültürünü yaşatmak ve yaymak, gerek yöremiz insanı arasında gerekse federasyonumuz bünyesindeki dernekler arasında yardımlaşma, dayanışma ve koordinasyonu sağlamak, amaçları federasyonumuzla benzer olan ve haricimizde bulunan diğer dernek, vakıf, federasyon, konfederasyon, siyasi parti, sivil toplum örgütü, yerel idareler, merkezi devlet idaresinin merkez ve taşra teşkilatları, ulusal ve uluslar arası kuruluşlar ile dernek tüzüğümüz ve ilgili mevzuatımızın elverdiği oranda işbirliği yapmak.

Federasyonca Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1-Federasyonun faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için inceleme ve araştırmalar yapmak,
2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler  kurmak ve işletmek,
7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için  yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi, yayla şenliği ve eğlenceli etkinlikler vb. faaliyetler düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
9- Federasyon faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, konfederasyon kurmak veya  kurulu bir konfederasyona katılmak, Gerekli izin alınarak  federasyonların  izinle kurabileceği iktisadi işletmeleri tesisleri kurmak,kiralamak veya kiraya vermek.
11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında  ortak  çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
13- Federasyon üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
14-Gerekli görülen yerlerde federasyon  faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,
15-Federasyonun  amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika, siyasi parti  ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri
Madde 4
Federasyonun tüzüğündeki  amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden  dernek   federasyona üyelik başvurusu yapmak hakkına sahiptir. Daha evvel federasyondan çıkarılmış olan dernek çıkartılma tarihinin üzerinden dört ay geçtikten  sonra  birikmiş olan mali yükümlülüklerini  yerine getirerek  yeniden üyelik için başvuruda bulunabilir. İki defa federasyondan çıkartılan dernek bir daha federasyona üye olamaz.
Federasyon  başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Federasyon  yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Ret yönünde verilen kararların gerekçelendirilmesi şarttır.Başvurusu kabul edilen  dernek  bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.başvurusu kabul edilen dernek tüzüğünün onaylı bir fotokopisini, son genel kurul tutanağının fotokopisini ve üyelerinin ayrıntılı bilgisini içeren üye listesini federasyon merkezine teslim eder.
Üye derneği temsil eden delegelerin istifa, azil, çıkarma, ölüm veya genel kurul kararı ile değişmesi halinde değişiklik en geç bir ay içerisinde federasyona bildirilir. Bildirim yükümlülüğü dernek başkanına aittir.
Federasyonun asıl üyeleri,  federasyonun  kurucu dernekleri ile müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen derneklerdir.
Federasyon üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin, federasyonun faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.
Üyelikten Çıkma
Madde 5
Her dernek yazılı olarak bildirmek kaydıyla,  federasyondan  çıkma hakkına sahiptir.
Üye derneğin  istifa dilekçesi federasyon yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.ve yönetim kurulu kararıyla üyelikten silinir.Üyelikten ayrılma, üye derneğin federasyona  olan birikmiş borçlarını sona erdirmez..
Üye Derneklerin genel Kurulları
Madde 6

Federasyon genel kurulundan 14 gün önce üye dernekler üye delegelerini güncelleyerek. federasyon merkezine yazılı olarak müracaat ederler.
Derneklerin Federasyonda Temsili
Madde 7

Federasyona üyelik başvurusu kabul edilen her dernek, genel kurullarınca belirlenmiş delegeler aracılığı ile federasyon organlarında temsil olunur. Her üye dernek; başkanı dahil 5 (beş), 100 üyeden sonraki her 50 üye için 1 (bir) asil delege ve toplam delegenin yarısı kadar yedek delege ile federasyonda temsil olunur. Dernek başkanı başkanlık sıfatını kazanmakla delege olur. Dernek başkanlığı sıfatını yönetim kurulu kararı ile kazanıp genel kurul kararı ile delege sıfatı kazanmayan dernek başkanının başkanlık görevinin sona ermesi ile federasyon delegelik sıfatı da son bulur. Asil delegeliklerden istifa , azil, ölüm v.s. sebeplerle boşalma olursa aldığı oy sırasına göre, oy sırası belli değilse dernek yönetim kurulunun takdirine göre yedek delegelerden bir tanesi asil delege sıfatını kazanır. Üye dernekler federasyon genel kurulundan 14 gün evvel asil ve yedek delege listesini son genel kurul tutanakları ile birlikte federasyon merkezine yazılı olarak bildirmek zorundadırlar. Federasyon yönetim kurulu, denetleme kurulu ve merkez disiplin kurulu üyelerinin delegelikleri her ne sebeple olursa olsun sona ermiş olması bu organlardaki görevini sona erdirmez.
Federasyonun Zaruri Organları
Madde 8

Federasyonun zaruri organları aşağıda gösterilmiştir.
1- Genel kurul,
2- Yönetim kurulu,
3- Denetim kurulu,

Federasyonun İhtiyari Organları
Madde  9
1)Merkez Disiplin Kurulu
2)Yüksek İstişare Kurulu
3)Onur Kurulu
4)Komisyonlar
5)Ar-Ge Çalışma Grubu

Federasyon  Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma  Zamanı, Çağrı Ve Toplantı Usulü
Madde 10

Genel kurul, Federasyonun en yetkili karar organı olup; Federasyona  kayıtlı üye derneklerin genel kurullarınca seçilmiş delegelerden oluşur.
Olağan genel kurul, 2 yılda bir,  şubat  ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya  federasyon delegelerinin  beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa;  delegelerin birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç delegeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

Yönetim Kurulu, federasyon tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan  delegelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan  delegeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya  yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az,  altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak delegelere  duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Delegelerin  ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Yeri ve Toplantı Yeter Sayısı

Genel kurul toplantıları, federasyon merkezinin bulunduğu yerde yapılır.
Genel kurul, katılma hakkı bulunan  delegelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve federasyonun feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurula katılma hakkı bulunan delegelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek  delegelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Delegelerin, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Federasyon  organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan delegelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazır un listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her delege bir oy hakkı vardır; delege oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
Madde 11

Genel kurulda, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile konfederasyon delegelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise aksine karar alınmamışsa açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan  delegelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan  delegelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. Genel kurulun yapıldığı yıldan önceki yıla ait mali yükümlülükleri yerine getirmeyen  üye dernek genel kurulda oy kullanamaz. .
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 12
Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
1- Federasyon organlarının seçilmesi,
2- Federasyon tüzüğünün değiştirilmesi,
3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5- Federasyon için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
6-Yönetim kurulunca federasyon çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
7-Federasyon yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile federasyon hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
8-   Yöremizi temsil eden ve federasyonun menfaatleri ile çatışmayan bir konfederasyonda kurucu üye olmasına,  karar  verilmesi, veya kurulmuş olan konfederasyonlara üye olunması ve bu üst kuruluşlarda federasyonu temsil edecek asıl ve delegeleri seçmek, yada bütün bunlar  için yönetim kuruluna yetki vermesi,
9- Federasyonunu  uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki federasyon, konfederasyon  ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
10- Federasyonun  vakıf kurması,
11- Federasyonun fesih edilmesi,
12-Yönetim kurulunca  teklif edilen diğer önerileri incelenip  karara bağlanması,
13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
Genel kurul,  federasyonun en yetkili organı olarak federasyonun diğer bir organına verilmemiş olan
işleri görür ve yetkileri kullanır.
Genel kurul, federasyonun diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.
Yönetim Kurulu, Başkan, Genel Sekreter, Başkan Yardımcısı ve Genel Saymanın Görev ve Yetkileri
Madde 13
Yönetim kurulu genel başkan dahil yirmi asıl ve yirmi yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir. Genel başkan adayı oy pusulasında münferiden belirtilir. Genel başkanın istifa, ölüm, v.b sebeplerden görevinden ayrılması halinde genel kurul toplanır ve yeni genel başkanı seçer. Olağan genel kurulun toplanmasına 6 aydan daha az süre kalması halinde yönetim kurulu kendi içerisinden bir genel başkan seçer. Olağan genel kurula kadar bu genel başkan genel başkanlık görevini yürütür. Genel başkan üst üste 2 dönem, toplamda 3 dönem genel başkanlık görevi yapabilir.
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak genel başkanın gerekli görmesi halinde 4 genel başkan yardımcısını, genel sekreteri, genel saymanı belirler.
Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde yönetim kurulunun taktirine  göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
a) Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
1- Federasyonu temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin  hesapları yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
3- Federasyonun çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak
4- Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, federasyona ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, federasyon  lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
5-Gereli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak
6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
7-Her faaliyet yılı sonunda federasyonun yıllık bilanço ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak
8-Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarmalar yapmak,
9- Federasyona yapılan üyelik başvurularını hakkında karar vermek,
10-Federasyonun amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri   yapmak ve yetkileri kullanmak,
12-Gerekli gördüğü hallerde üye dernekler, delegeler, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetleme kurulu başkan ve üyeleri, federasyon bünyesinde oluşturulacak olan komisyonların başkan ve üyeleri hakkında uyarma cezası vermek ve yine sayılan bu kişileri ve dernekleri geçici  çıkarma yada kesin çıkarma talebi ile Merkez Disiplin Kuruluna sevk etmek sureti ile kurulun görüşünü almak..
13-Federasyon adına çıkarılacak yayın organlarına yayın kurulu ve sorumlu yazı işleri müdürü seçmek veya seçilmiş olanların görevine son vermek.
b) Genel Başkan
Genel başkan; bir bütün olarak Federasyonu her konuda temsil eder. Genel başkan ayrıca federasyonun her türlü iş ve işlemlerinden birinci derecede Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte sorumludur. Yönetim kuruluna başkanlık eder, gerektiğinde federasyonun amaçları doğrultusunda her türlü beyan, demeç, açıklama, basın toplantısı yapmaya yetkilidir.
c) Genel Sekreter
Genel sekreter, federasyonun büro hizmetlerinin işleyişinden ve yürütülmesinden sorumludur. Federasyon yayın organlarının baskısını, yayınını ve dağıtımını kontrol eder ve bu hizmetlerin yürütülmesinden sorumludur. Büro personelinin çalışmalarını ve hizmetlerini kontrol eder. Genel Başkanın bulunmadığı hallerde kurul toplantılarına başkanlık eder.
d) Genel Başkan Yardımcıları
Genel başkan yardımcıları, genel başkanın olmadığı yerlerde ve genel başkanın yetkilendirdiği yerlerde genel başkanın yerine görev yapar ve Genel Başkanın yetkilerini aynen kullanabilir. Normal zamanlarda genel başkana yardımcı olur ve federasyon işlerinin takip edilmesini ve diğer birimlerle ilişkileri sağlar.
e) Genel Sayman
Federasyon gelir ve giderlerinin kaydını tutar. Federasyon alacaklarının tahsili için gereken işlemleri yapar/yaptırır. Federasyona ait kıymetli evrakları muhafaza eder. Federasyon masraflarında tasarruf sağlayacak önlemleri alır, derneğin gelirinin artması için çaba harcar. Federasyon adına yapılacak harcamalar yönetim kurulu onayı ile yapılır. Önemli ve acele hallerde gereken masraflar genel başkanın oluru ile genel sayman tarafından yapılır ve yapılan yapılacak ilk yönetim kurulu toplantısında kurulun onayına sunulur.
Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 14
Denetim kurulu üç asıl üç yedek  üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir. En çok oy alan denetim kurulu başkanı olur.
Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidirDenetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Denetim kurulu; federasyonun, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve federasyon tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını,  federasyon tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır. Merkez Disiplin

Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 15

Merkez Disiplin Kurulu asil ve yedek üyeleri, federasyon delegeleri arasından genel kurul tarafından seçilir. Kurul üç asıl, üç yedek üyeden oluşur. Kurul kendi içinden bir başkan , bir başkan yardımcısı, birde katip üye seçer.  İstifa, ölüm, temyiz kudretini kaybetmesi ve diğer  sebeplerden ötürü asıl üyeliğin boşalması halinde genel kurul tutanağındaki sıraya göre yerine yedek üye seçilir. Disiplin kurulu üyesinin delegesi olduğu derneğin federasyon üyeliği sıfatını kaybetmesi disiplin kurulu üyesinin üyelik sıfatının son bulmasına sebep olmaz.
Federasyon meclisinin oluru alınarak yönetim kurulu tarafından kesin çıkarma talebi ile sevk edilen  federasyon üyesi dernekler, delegeler, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetleme kurulu başkan ve üyeleri, federasyon bünyesinde oluşturulacak olan komisyonların başkan ve üyeleri, federasyon meclis başkanı ve başkanlık divanı üyeleri  hakkında talebin kurula ulaşmasından itibaren en geç on beş gün içerisinde  gerekçeli olarak karar verir.   On beş günlük süre zorunluluk halinde on beş gün daha uzatılır. Disiplin kurulunda cezalandırılması istenen kişi yada derneğin savunması usule uygun olarak alınır.  Disiplin kurulu kararını yönetim kuruluna sunar. Yönetim kurulu disiplin kurulu kararının aksine karar vermesi halinde kararını gerekçelendirmek zorundadır. Disiplin Kurulu süresi içerisinde kararını vermez ise yönetim kurulu talebini geri alır ve konuyu esastan karara bağlar. Usulüne uygun olarak alınmış olan merkez disiplin kurulu kararları ile yönetim kurulu kararları genel kurul toplanana kadar geçerlidir. Hakkında ceza tatbik olunan üye yada dernek istediği taktirde genel kurulda itiraz hakkını kullanır. Genel kurulun itiraz üzerine vermiş olduğu kararlar kesindir.Disiplin kurulunun çalışma esas ve usulleri yönetmelikle belirlenir.
Yüksek İstişare Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 16
Yüksek istişare kurulu, mesleğinde başarılı,  çevresinde saygı ve hürmet gören, bilgi ve deneyimleri ile hemşerilerimize faydalı olacak  kişiler arasından  genel kurul tarafından seçilen 40 kişiden oluşur. Kurul adaylığına  kişiler kendileri aday olabilecekleri gibi, diğer kişiler, dernekler yâda  federasyon yönetimi tarafından da önerilebilirler. Federasyonun yönetim kurulu, denetleme kurulu ve merkez disiplin kurulu üyeleri yüksek istişare kuruluna aday olamazlar. Seçimde çarşaf liste usulü uygulanır. Genel kurulun en çok oyunu alan üye kurul başkanı olur. Eşit çıkması halinde yaşlı üye başkan olur. Kurul  resen toplanabileceği gibi yönetim kurulunun isteği üzerine de toplanabilir. Kurul kararları tavsiye niteliğindedir, federasyon organlarını bağlamaz. Kurul üyelerinin federasyon delegesi olmak zorunda değildir. İsteyen delegede aday olabilir.
Onur Kurulu
Madde 17
Onur Üyesi, Federasyonumuza ve memleketimize kişiliği, mesleği, mesleki bilgisi ile maddi ve manevi desteği sebebiyle olumlu katkıda bulunan ve genel kabul gören kişiler arasından seçilir.
Onur üyesi, Yönetim Kurulunun veya genel kurul delegelerinin 1/10 ‘unun yazılı önerisi üzerine Genel Kurul kararı ile seçilir. Onur Kurulu üye sayısı Genel Kurul üye sayısının %1’ini geçemez. Onur kurulu üyesi olmak için delege olmak şartı aranmaz. Onur üyeliğine seçilenlere Yönetim Kurulu tarafından bir berat verilir.

Komisyonlar
Madde 18
Federasyon çalışmalarını daha sağlıklı ve verimli yürütebilmek için kendi bünyesinde komisyonlar kurabilir. Komisyonların sayısı, hangi komisyonların kurulacağı,  çalışma esas ve usulleri yönetmelikle belirlenir.
Federasyonun Gelir Kaynakları
Madde 19
Federasyonun gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
1-Üye Aidatı: Üye derneklerden  giriş ödentisi olarak 50 YTL, aylık olarak ta  10 YTL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.  Genel kurul bu yetkisini yönetim kuruluna devredebilir.
2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile federasyona yaptıkları bağış ve yardımlar.
3-Federasyon  tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
4-Federasyon mal varlığından elde edilen gelirler,
5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
6- Federasyonun, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
7-Diğer gelirler.

Federasyonun  Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler
Madde 20
Defter tutma esasları;
Federasyonda , işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, kanuni hadleri aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
Federasyona bağlı ticari işletme açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Federasyonun defter ve kayıtları Dernekler Kanunu ve buna bağlı yönetmelikte belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Federasyonda , aşağıda yazılı defterler tutulur.
a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye Kayıt Defteri: Federasyona üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, Federasyona  giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4-Demirbaş Defteri: Federasyona  ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5-İşletme Hesabı Defteri: Federasyon  adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da  tutulur.
2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Federasyonda, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.
Federasyonun Gelir ve Gider İşlemleri
Madde 21
Gelir ve gider belgeleri;
Federasyon gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Federasyon gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Federasyon  giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak federasyonun, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.
Federasyon tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından federasyona yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Federasyon gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Federasyon adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.
Federasyon adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.
Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, federasyon tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi
Madde 22
Federasyonun, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde federasyon genel  başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü
Madde 23
Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;
Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları, konfederasyon  delegelikleri ile diğer  organlara  seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3 te sunulan)  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:
Genel kurul sonuç bildirimine;
1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği.
Eklenir.

Taşınmazların bildirilmesi

Federasyonun edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Federasyon  tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.
Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
Kamu Kurum Ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim
Federasyonun görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin Valiliğine verilir.

Değişikliklerin bildirilmesi

Federasyonun yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik  (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında  federasyon  organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Federasyon tüzüğünde yapılan değişik  tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Federasyonun İç Denetimi
Madde 24

Federasyonda genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa federasyonun denetimi gerçekleştirilir.

Federasyonun Borçlanma Usulleri
Madde 25

Federasyonun amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, federasyonun gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve federasyonu  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Mali Yönetmelik
Madde 26

Federasyon Yönetim Kurulunca Mali Yıla göre düzenlenen bütçede,  Federasyon’ un gelir ve giderleri, yapılacak faaliyetler, bunlara ayrılacak ödenek, personele verilecek ücretler, kurulların masrafları ile diğer yönetim ve hizmet giderleri  işletme hesabı esasına ve Yönetim Kurulunca hazırlanıp Genel Kurulca kabul edilen Yönetmelikle düzenlenir.
Cezalar
Madde 27
Federasyon adına tatbik olunacak cezalar şunlardır:
I -Uyarma  :  Federasyon bünyesindeki gerçek ve tüzel kişilerin  aşağıda sayılı fiilleri işlemeleri  halinde    kendilerinin yazılı olarak uyarılmasıdır.
1.        Aidat borcunu iki ay ödemeyen  dernek,
2.        İki  meclis toplantısına üst üste mazeretsiz olarak  katılmayan delege,
3.        İki meclis toplantısına üst üste mazeretsiz olarak  katılmayan dernek başkanı,
4.        Federasyon meclis toplantılarına  üst üste mazeretsiz olarak iki defa katılmayan meclis başkanı ve meclis başkanlık divanı üyeleri,
5.        Federasyon  yönetim kurulu toplantısına mazeretsiz olarak üst üste dört defa  yada altı ay içerisinde toplam sekiz defa katılmayan yönetim kurulu üyesi,
6.        Federasyon yönetim kurulu kararları ile  genel kurulu  kararlarına mazeretsiz ve gerekçesiz olarak uymayan delege, dernek, federasyon yönetim kurulu başkan ve üyesi, federasyon meclis başkanı ve başkanlık divanı üyeleri uyarma cezası ile cezalandırılır.

1-       Aidat borcunu bir yıl ödemeyen  dernek,
2-       Üç  meclis toplantısına üst üste mazeretsiz olarak  katılmayan delege
3-       Üç meclis toplantısına üst üste mazeretsiz olarak  katılmayan dernek başkanı,
4-       Federasyon meclis toplantılarına  üst üste mazeretsiz olarak üç defa katılmayan meclis başkanı ve meclis başkanlık divanı   üyeleri,
5-       Federasyon  yönetim kurulu toplantısına mazeretsiz olarak üst üste altı defa  yada altı ay içerisinde toplam on defa  katılmayan yönetim kurulu başkan ve  üyesi,
6-       Federasyon yönetim kurulu kararları ile  genel kurulu  kararlarına mazeretsiz ve gerekçesiz olarak iki defa uymayan delege, dernek, federasyon yönetim kurulu başkan ve üyesi, federasyon meclis başkanı ve başkanlık divanı üyeleri  kınama cezası ile cezalandırılır.

III – Kesin Çıkarma: Federasyon bünyesindeki gerçek ve tüzel kişilerin aşağıdaki fiilleri işlemeleri halinde federasyon Üyeliklerinden kesin olarak çıkarılır.
1-       Aidat borcunu  12 ay  ödemeyen  dernek,
2-       Dört  meclis toplantısına üst üste mazeretsiz olarak  katılmayan delege,
3-       Dört  meclis toplantısına üst üste mazeretsiz olarak  katılmayan dernek başkanı,
4-       Federasyon meclis toplantılarına  üst üste mazeretsiz olarak dört defa katılmayan meclis başkanı ve meclis başkanlık divanı üyeleri,
5-       Federasyon  yönetim kurulu toplantısına mazeretsiz olarak üst üste sekiz defa  yada altı ay içerisinde toplam on iki defa  katılmayan yönetim kurulu başkan ve üyesi,
6-       Federasyon yönetim kurulu kararları ile  genel kurulu  kararlarına mazeretsiz ve gerekçesiz olarak iki defa uymayan delege, dernek, federasyon yönetim kurulu başkan ve üyesi , federasyon meclis başkanı ve başkanlık divanı üyeleri,
7-      Federasyon tüzüğüne ve ilgili tüm mevzuata sürekli aykırı davranan, Çankırı’nın ve Çankırılının vakar ve haysiyetine yakışmayan davranışlarda bulunan, yüz kızartıcı suçlardan hüküm giyen ve üye olma şartlarını kaybeden federasyon başkan ve üyeleri, denetleme kurulu başkan ve üyeleri, federasyon meclis başkanı ve başkanlık divanı üyeleri, federasyon bünyesinde kurulacak komisyonların başkan ve üyeleri ile üye dernekler ve  bu derneklerin delegeleri kesin çıkarma cezası ile cezalandırılır.
Karar vermeye yetkili kurul  15. maddede ki usulü işleterek bu madde de sayılı disiplin suçlarına  suça uygun cezayı verebileceği gibi takdirden kınama veya çıkarma cezası verebilir.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği
Madde 28
Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Federasyonun Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli
Madde 29

Federasyon genel kurulu her zaman federasyonun feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, federasyonun para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde federasyon adında “tasfiye halinde “İSTANBUL ÇANKIRI  DERNEKLERİ FEDERASYONU ” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak federasyonun para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce federasyonun hesaplarını inceler. İnceleme esnasında federasyona ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında federasyonun alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Federasyonun  alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse federasyonun bulunduğu ildeki amacına en yakın dernekler federasyonuna veya Çankırı ilçe derneklerine eşit oranda devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Federasyonun para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile federasyon  merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Federasyonun defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.
Hüküm Eksikliği
Madde 30

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
Geçici  Madde
Madde 31

İş bu tüzük biri geçici olmak üzere 31 0tuzbir  maddeden ibarettir.

YORUMLAR

Bu İçeriğe Yorum Yapılamaz!